សាលារៀនអាស៊ានហូបដ៏ទៃទៀត

អង្គការក្តីសង្ឃឹមអាស៊ីបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យអប់រំដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ

១៩៩៩មកម្លេះ ព្រមទាំងជួយបំរើកុមារដោយមិនគិតពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ

កុមារដែលកំពុងរងគ្រោះ។នាបច្ចុប្បន្ននេះ យើងមានសាលាអន្តរជាតិពីរ (ក្រៅពីសាលារៀនអន្តរជាតិ

ឡួហ្កោរស៏)នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មខុសគ្នាសម្រាប់ការអប់រំកុមារកម្ពុជា។